Chỉnh ngày giờ trong CentOS

sh vào server,sau đó dùng root acc. Gõ lệnh
# date -s "2009-07-12 4:12:30"
Trong đó : cú pháp theo thứ tự : date -s "năm-tháng-ngày giờ:phút:giây"

Tham khảo thêm:


- Cách set time zone qua GTM+7 (Asia/Ho_Chi_Minh):
# ln -f -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

- Cách set timezone bằng lệnh terminal:
# timeconfig
+ Chọn (no) set localtime, hoặc (yes) set UTC time, nên chọn localtime
+ Chỉnh thành muối giờ Asia/Ho_Chi_Minh

- Lệnh xem lịch trong linux:
# cal

- Xem chế độ giờ trong linux - UTC hoặc localtime:
# /etc/hardwareclock <== Xem trong đây


- Đồng bộ giờ qua internet (yêu cầu sv linux nxd ra mạng internet):
Đánh lệnh:
# ntpdate vn.pool.ntp.org
Trong đó:
Lệnh ntpdate là set giờ, vn.pool.ntp.org là server để sync giờ qua net. Muốn sync cho đúng giờ VN, phải set timezone thành GMT+7 (Asia/Ho_Chi_Minh)

- Cách chỉnh giờ = lệnh date:
+ Lệnh xem giờ:
# date
+ Lệnh xem giờ bios:
# hwclock -r
+ Chỉnh giờ và ngày:
# date –s hh:mm:ss
# date –s yyyy-mm-dd
+ Set giờ system linux qua bios:
# hwclock -w
+ Set giờ bios qua system linux:
# hwclock -s

- Với linux version 14xx trở lên, tải từ china:
# ln -f -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime
# reboot (để nhận theo múi giờ mới, và kiểu giờ mới, không reboot thì các bước còn lại vô dụng)
# sh /etc/rc.d/rc.ntpd stop (dừng dịch vụ đồng bộ giờ hệ thống)
# ntpdate vn.pool.ntp.org (đồng bộ giờ qua internet, hoặc chỉnh giờ = tay như trên)
# hwclock –w (set giờ hệ thống sang giờ bios)
# sh /etc/rc.d/rc.ntpd start (khởi động lại dịch vụ đồng bộ giờ)
  • centos
  • 860 Người dùng tìm thấy hữu ích
Câu trả lời này có phải hữu ích?