Reseller Hosting

RH-01
  • 10 Gb Dung lượng
  • 200 Gb Băng thông
RH-02
  • 15 Gb Dung lượng
  • 300 Gb Băng thông
RH-03
  • 25 GB Dung lượng
  • 500 GB Băng thông
RH-04
  • 50 Gb Dung lượng
  • 800 Gb Băng thông