Bài viết

 Chỉnh ngày giờ trong CentOS

sh vào server,sau đó dùng root acc. Gõ lệnh# date -s "2009-07-12 4:12:30"Trong đó : cú pháp theo...