Dedicated Servers

DS-01
 • 2 x CPU Xeon E5160 (3GHz) CPU
 • 150 GB Dung lượng
 • 1500 GB / tháng Băng thông
 • 4GB Ram
 • 01 IP Địa chỉ IP
DS-02

2x Intel Xeon E5345 2.33ghz

 • 500 GB Dung lượng
 • 1000 GB / tháng Băng thông
 • 4GB Ram
 • 01 IP Địa chỉ IP
DS-03

Quad-Core Xeon X3430 (2.40 GHz)

 • 500 GB Dung lượng
 • 1000 GB / tháng Băng thông
 • 2GB Ram
 • 01 IP Địa chỉ IP
DS-04

Quad-Core Xeon E1220 (3.1 GHz)

 • 500 GB Dung lượng
 • 1000 GB / tháng Băng thông
 • 2GB Ram
 • 01 IP Địa chỉ IP
DS-05

Quad-Core Intel Xeon L5420 2.5GHz

 • 500 GB Dung lượng
 • 1000 GB / tháng Băng thông
 • 2GB Ram
 • 01 IP Địa chỉ IP
DS-06

Nehalem Quad-Core E5506 (2.13 GHz)

 • 500 GB Dung lượng
 • 1500 GB / tháng Băng thông
 • 2GB Ram
 • 01 IP Địa chỉ IP
DS-07

Nehalem Quad-Core E5506 (2x2.13GHz)

 • 500 GB Dung lượng
 • 2000 GB / tháng Băng thông
 • 2GB Ram
 • 01 IP Địa chỉ IP
DS-CUS