Shared Hosting

SH-01
 • 200 MB Dung lượng
 • 20 GB Băng thông
 • 01 Domains
 • 03 MySQL
SH-02
 • 500 MB Dung lượng
 • 40 GB Băng thông
 • 02 Domains
 • 05 MySQL
SH-03
 • 1000 MB Dung lượng
 • 70 GB Băng thông
 • 03 Domains
 • 7 MySQL
SH-04
 • 2000 MB Dung lượng
 • 100 GB Băng thông
 • 04 Domains
 • 9 MySQL
SH-05
 • 5000 MB Dung lượng
 • 600 GB Băng thông
 • 08 Domains
 • 10 MySQL